SAM_1220.JPG Soap+Dish+Ceramic-%5BKara+Leigh+Ford%5D+Ceramics+-%5BKara+Leigh+Ford%5D_1044.jpg

Soap Dish

26.00
SAM_1224.JPG Soap+Dish+Ceramic-%5BKara+Leigh+Ford%5D+Ceramics+-%5BKara+Leigh+Ford%5D_1048.jpg

Soap Dish

26.00
Lidded Pot -[Kara Leigh Ford] -[Kara Leigh Ford]_1160.jpg Lidded Pot -[Kara Leigh Ford] -[Kara Leigh Ford]_1157.jpg
sold out

Lidded Jar III

47.00
25C4405A-5C99-48A1-959F-7A3C323A46EE Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1104.jpg

Ink Bottle

38.00
SAM_1171.JPG SAM_1334.JPG

Travel Mug II

36.00
Jar+Ceramics+-%5BKara+Leigh+Ford%5D+Ceramics+-%5BKara+Leigh+Ford%5D_1080.jpg B70537B5-042D-4CC4-A930-2793CA2C6285

Lidded Jar I

41.00
32865A6F-9FC5-4B96-9779-CE845DEE5DA5 Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1105.jpg
sold out

Jar

39.00
Teapot+-%5BKara+Leigh+Ford%5D-%5BKara+Leigh+Ford%5D_1137.jpg Teapot+-%5BKara+Leigh+Ford%5D-%5BKara+Leigh+Ford%5D_1129.jpg
sold out

Teapot with Brass Handle

165.00
IMG_8108.JPG 5981A206-8E6B-4C46-89C4-78460FAF6DF1.jpg
sold out

Travel Mug

from 32.00
370EEA1E-A0D7-4A12-A69A-36FBB909CE5A Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1103.jpg

Lidded Jar II

36.00
Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1117.jpg Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1124.jpg

Mini - Travel Mug

30.00
4C59C131-82C4-469E-A667-7DB638A8F073 6C5E870B-A6C3-48F2-9B50-08A6D27C4991

Rust & White Teapot

125.00
DC42027D-490C-473D-86B5-FF8375D54E06 Teapot+Ceramics+-%5BKara+Leigh+Ford%5D+Ceramics+-%5BKara+Leigh+Ford%5D_1071.jpg

Green Blue Teapot

165.00
Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1085.jpg Yunomi Ceramics -[Kara Leigh Ford]_1006.jpg
sold out

Cup & Saucer

41.00
Yunomi I Yunomi%2BCeramics%2B-%255BKara%2BLeigh%2BFord%255D_1058.jpg

Yunomi I

36.00
Yunomi+-%5BKara+Leigh+Ford%5D_1089.jpg Yunomi%252BCeramics%252B-%25255BKara%252BLeigh%252BFord%25255D_1056.jpg

Yunomi II

36.00
SAM_8924.jpg SAM_9366.jpg
sold out

Yunomi III

32.00
Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1087.jpg Yunomi+Ceramics+-%5BKara+Leigh+Ford%5D_0992.jpg

Yunomi IV

36.00
Yunomi V Yunomi+Ceramics+-%5BKara+Leigh+Ford%5D_1004.jpg

Yunomi V

28.00
Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1091.jpg Yunomi+Ceramics+-%5BKara+Leigh+Ford%5D_1002.jpg

Yunomi VI

36.00
Yunomi+-%5BKara+Leigh+Ford%5D_1095.jpg Yunomi%2BCeramics%2B-%255BKara%2BLeigh%2BFord%255D_1061.jpg
sold out

Yunomi VII

36.00
Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1097.jpg Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1098.jpg
sold out

Yunomi VIII

36.00
Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1093.jpg Yunomi+Ceramics+-%5BKara+Leigh+Ford%5D_0994.jpg

Yunomi IX

36.00
Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1100.jpg Yunomi -[Kara Leigh Ford]_1153.jpg
sold out

Yunomi X

37.00
SAM_9724.jpg 8AF2B645-529D-4CC9-B9C4-61F070C767B9

Yunomi XI

30.00
SAM_6217.jpg SAM_6520.jpg

Private Pottery Lesson

89.00
Private Pottery Lesson for Two People SAM_6520.jpg

Private Pottery Lesson for Two People

150.00
Gift Wrapping Service SAM_7315.JPG

Gift Wrapping Service

4.00
SAM_6217.jpg 150813-092.jpg

Two x Private Pottery Lessons

150.00